Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020
03:23:28

24°C

Χαλκίδα

Κυρίως αίθριος

Υγρασία: 40%

Άνεμος: 17.70 km/h

babis banner-02

Κατάρτιση Περιφερειακού Προγράμματος 2021-2025

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, η Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με την οποία καλούνται τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες να υποβάλουν προς έγκριση τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ και ΠΠΑ), εντός τριών μηνών, εξειδικεύοντας τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 σε ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους στον τομέα ευθύνης τους.
Αναφορικά με την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, η Απόφαση ορίζει πως για την εξασφάλιση της κατά το δυνατόν μέγιστης δυνατής ενσωμάτωσης του αναπτυξιακού σχεδιασμού των ΟΤΑ Α΄ βαθμού στα ΤΠΑ/ΠΠΑ και με στόχο την επιλογή και προτεραιοποίηση των μείζονος σημασίας παρεμβάσεών τους, κατά το στάδιο της κατάρτισης πραγματοποιούνται τομεακές ή/και θεματικές συναντήσεις / ημερίδες / τηλεδιασκέψεις, με τη συμμετοχή όλων των φορέων χάραξης πολιτικής σε τομεακό ή περιφερειακό επίπεδο, των κοινωνικοοικονομικών εταίρων και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας περιλαμβάνονται υποχρεωτικά σε Έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης που συνοδεύει το σχέδιο του Προγράμματος κατά την υποβολή του.
Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και την οριστικοποίησή τους, τα σχέδια των ΤΠΑ/ΠΠΑ υποβάλλονται με έγγραφο του οικείου Υπουργού ή Περιφερειάρχη στο Υπουργείο Ανάπτυξης και εγκρίνονται με Απόφαση του Υπουργού εντός δύο μηνών, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία.
Η Απόφαση, επιπλέον, προσδιορίζει το περιεχόμενο των ΤΠΑ/ΠΠΑ, τον προϋπολογισμό τους, και τα κριτήρια αξιολόγησής τους,
Στον Πίνακα με την κατανομή των πόρων του ΕΠΑ ανά Τομεακό Πρόγραμμα 2021-2015, στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών αναγράφονται 500 εκατομμύρια ευρώ.
Όσον αφορά στα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης, από τα συνολικά 2,250 δις εκατ. ευρώ, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατανέμονται 259 εκατ. ευρώ.