Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023
00:48:48

Χαλκίδα

Προς δημοπράτηση η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων Αυλίδας - Δροσιάς

Εγκρίθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών η δημοπράτηση από τη ΔΕΥΑΧ του έργου «μελέτης - κατασκευής μονάδας επεξεργασίας των λυμάτων με ρυθμιστική δεξαμενή επεξεργασμένων και μεταξύ τους βαρυτικό αγωγό, αγωγό διάθεσης και αντλιοστάσιο τροφοδοσίας», που αποτελεί υποέργο του συνολικού έργου «αποχέτευσης, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Αυλίδας (Βαθέως, Παραλίας, Φάρου) και Ανθηδόνας (Δροσιά) Δήμου Χαλκιδέων»
Το προς δημοπράτηση υποέργο της μελέτης - κατασκευής της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, έχει προϋπολογισμό 7.711.382,11 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

[ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ
Το συνολικό έργο, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ) και ξεκίνησε να υλοποιείται επί θητείας Θανάση Ζεμπίλη.
Έχει συνολικό προϋπολογισμό 29.188.614,02 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με την ίδια συμμετοχή της ΔΕΥΑΧ να είναι μόλις στα 1.365.412,82 ευρώ.
Συμπεριλαμβάνει επίσης ως υποέργα α) τους αγωγούς εντός των τεσσάρων οικισμών, τα αντλιοστάσιά τους και τους αγωγούς μεταφοράς σ' αυτά (εσωτερικά δίκτυα) β) τα τελικά αντλιοστάσια περιοχής Αυλίδας και Δροσιάς και γ) τους συλλεκτήριους αγωγούς από τους τέσσερις οικισμούς προς τα τελικά αντλιοστάσια, τους καταθλιπτικούς αγωγούς και απ' αυτούς προς τη μονάδα επεξεργασίας (εξωτερικά δίκτυα).
Ήδη δε, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των εσωτερικών δικτύων.
Με την υλοποίηση του συνολικού έργου θα έχει επιλυθεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της περιοχής των Δημοτικών Ενοτήτων Αυλίδας και Ανθηδόνας, αφού θα αντιμετωπίσει τις παρενέργειες από την έως τώρα απουσία του. Αναβαθμίζοντας αυτές τις περιοχές σε επίπεδο υποδομών και πολιτισμικού δείκτη, προστατεύοντας το περιβάλλον τους και ενισχύοντας τις προϋποθέσεις ανάπτυξής τους.
Σημείωση: Επιπρόσθετα, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, πέραν των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από το θεσμικό πλαίσιο των συνενώσεων, η υπαγωγή των περιοχών αυτών στον Δήμο Χαλκιδέων, έναν μεγάλο Δήμο με συγκροτημένες υπηρεσίες, αποδεικνύεται ευεργετική για την κατασκευή μεγάλων έργων και την απόκτηση βασικών υποδομών τις οποίες στερούνταν. ]