Κυριακή 16 Ιουνίου 2024
02:18:49

Χαλκίδα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκιδέων

Συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 69/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 του ΔΟΑΠΠΕΧ
2. Περί έγκρισης του υπ. αρ.14/2016 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά την Γ΄ κατανομή πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
3. Περί αποδοχής της Υπογεγραμμένης από τον Δήμαρχο Χαλκιδέων Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» με Α/Α 1 της Πράξης: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» και Κωδ. ΟΠΣ 5000973 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»
4. Περί έγκρισης πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ
5. Περί αντικατάστασης μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ «ΔΑΕΠΕΧ»
6. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 69/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την τροποποίησης συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.
1. Περί έγκρισης 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.ετ. 2016 (507/16 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
2. Περί έγκρισης έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2016 του Δήμου Χαλκιδέων (479/16 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
9. Περί διόρθωσης της υπ. αρ. 108/2016 απόφασης του Δήμου Χαλκιδέων
10. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων
11. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου
12. Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής ανάκλησης εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης αυτοκινήτων
13. Περί καταλογισμού προνοιακών επιδομάτων
14. Περί έγκρισης ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας
15. Περί έγκρισης διάθεσης ψήφισης πίστωσης
16. Περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών
17. Περί έγκρισης ορισμού μελών επιτροπών παραλαβής βάσει του ν.4412/2016 ( Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τ. Α)
18. Περί απευθείας μίσθωσης ακινήτου Ο.Σ.Ε.
19. Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΩΝ-ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
20. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ του Δήμου Χαλκιδέων
21. Περί καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης
22. Περί συγκρότησης τετραμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «( ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α)Ο.Τ.98 (ΠΡΩΗΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ) ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΑΥΤΟ, Β) ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ Γ) ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ ΑΠΟ ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΔΟ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ)».
23. Περί ένστασης κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΡΩΗΝ ΑΣΑΧ».
24. Περί μετεγκατάστασης της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου στη Χαλκίδα, λόγω παρέλευσης του προγραμματισμένου χρόνου λειτουργίας. (195/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
25. Περί απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Κριεζώτη (196/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
26. Περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου, σε συμμόρφωση της υπ΄αρ.89/2013 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης τμήματος της ιδιοκτησίας Στρατή Μακρή & Κωνσταντίνας Σταμέλου στο Ο.Τ.144Α σχεδίου πόλεως Χαλκίδας σε απόσταση μικρότερη των 500μ από τη θάλασσα. (199/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
27. Περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου, σε συμμόρφωση της υπ' αρ. 323/2011 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας Ομήρου & Αλίκης Βλάχου στο Ο.Τ. 329 σχεδίου πόλεως Βασιλικού σε απόσταση μικρότερη των 500μ από την Θάλασσα. (200/16 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)