Πέμπτη 23 Μαϊου 2024
07:07:22

Χαλκίδα

«Τσεκούρι» στις αντιμισθίες των Αντιδημάρχων

ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ–
ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

«Τσεκούρι» στις αντιμισθίες των Αντιδημάρχων, προκειμένου να επανέλθει η μισθοδοσία για τους άμισθους Αντιδημάρχους, επιφέρει το σχέδιο νόμου «Αυτοτελής υπηρεσία εποπτείας ΟΤΑ / Ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις». Προκαλώντας. σφοδρές αντιδράσεις στον χώρο των Αυτοδιοικητικών («αξίζει κανείς να είναι Αντιδήμαρχος με τέτοια αντιμισθία, τη στιγμή που αντιμετωπίζει καθημερινά τεράστιες διοικητικές, αστικές και ποινικές ευθύνες;») και την ΚΕΔΕ να καθορίζει το πλαίσιο των επόμενων κινήσεων της, στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες στην Αθήνα .

Βέβαια, με το ίδιο σχέδιο νόμου, προβλέπεται σχεδόν διπλασιασμός των αντιμισθιών των Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων και θεσπίζεται αποζημίωση για τους Δημοτικούς Συμβούλους ενώ δεν αλλάζει κάτι στις αντιμισθίες των Δημάρχων.

[ Τα επίμαχα άρθρα

Άρθρο 59
Αντιμισθία Αντιδημάρχων - Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων
1.Η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το δήμο».
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α. Το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο λαμβάνουν οι αντιδήμαρχοι των δήμων με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων, οι αντιδήμαρχοι δήμων που δεν προέρχονται από συνένωση και έχουν πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, καθώς και ο αντιδήμαρχος δημοτικής κοινότητας που εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού κατά το άρθρο 207.
β. Σε δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως τέσσερις, οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο. Στους υπόλοιπους δήμους οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο.
γ. Οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο».

Στο άρθρο 92 του ν. 3852/2010 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 9, ως εξής: « 9. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και μέχρι 4 συνεδριάσεις το μήνα. Το ύψος της αποζημίωσης αυτής, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 4% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων, ήτοι 1% για κάθε συνεδρίαση, και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α. Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΚΕΔΕ».]

Αν τελικά ψηφιστεί το επίμαχο σχέδιο το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση, τότε:

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

-η αντιμισθία των αμειβόμενων Αντιδημάρχων του Δήμου Χαλκιδέων, περικόπτεται από το 50% στο 30% της αντιμισθίας που αναλογεί στον Δήμαρχο.
-πλέον, αντιμισθία θα λαμβάνουν και οι 9 Αντιδήμαρχοι του Δήμου Χαλκιδέων, όχι μόνον οι 6 όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
-η αντιμισθία των Αντιδημάρχων των Δήμων Διρφύων – Μεσσαπίων και Ερέτριας περικόπτεται από το 50% στο 25% της αντιμισθίας που αναλογεί στον/στη Δήμαρχο.
-πλέον, αντιμισθία θα λαμβάνουν και οι 4 Αντιδήμαρχοι των Δήμων Διρφύων – Μεσσαπίων και Ερέτριας, όχι μόνον οι 2 όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

-με την αποκατάσταση της παρ.3 αρθρου 92 Ν. 3852/2010 και την επαναδιατύπωσή του ρητά μεταγενέστερα του Ν. 4093/2012, που είχε επιβάλλει περικοπές κατά το ήμισυ, στην πράξη ο μισθός των Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων, διπλασιάζεται.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

-οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα λαμβάνουν αποζημίωση με ανώτατο όριο 42,75 ευρώ μεικτά για κάθε συνεδρίαση ενώ μέχρι τώρα δεν λάμβαναν ούτε σεντ.