Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
15:35:06

Χαλκίδα

Δημοπρατήθηκε το έργο αποκατάστασης του ΧΥΤΑ

Προκηρύχθηκε ο ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α. Κεντρικής Εύβοιας».

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: ομαλοποίηση του υφιστάμενου απορριμματικού αναγλύφου / κατασκευή περιμετρικά του ΧΥΤΑ έργων αντιστήριξης (π.χ. συρματοκιβώτια, τοίχος αντιστήριξης, επίχωμα από οπλισμένη γη) / έργα διαχείρισης ομβρίων που θα απαιτηθούν λόγω των ανωτέρω κατασκευών / παρεμβάσεις, όπου απαιτηθούν, στο υφιστάμενο δίκτυο διαχείρισης βιοαερίου / έργα τελικής κάλυψης / έργα διαχείρισης βιοαερίου / έργα ανακυκλοφορίας στραγγισμάτων / έργα φύτευσης-άρδευσης / έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
Επίσης περιλαμβάνει δυνητικά (με επιλογή του κυρίου του έργου ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας) και με το σύστημα της προαίρεσης, ειδικό τοιχίο αντιστήριξης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 7 εκατ. ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε 3,2 εκατ. ευρώ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα μήνες από την ημέρα συμβασιοποίησής του.
Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεση του έργου έχει προβλεφθεί και η χορήγηση πρόσθετης καταβολής στην ανάδοχο εταιρεία, ποσοστού 1% επί της αρχικής συμβατικής αξίας, εφόσον ο χρόνος παράδοσης είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση, δηλ. κατά έναν μήνα.

Με τα έργα τελικής αποκατάστασης επιχειρείται ο έλεγχος όλων των εκπεμπόμενων περιβαλλοντικών ρύπων από το ΧΥΤΑ και η δραστική μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη συνοικία της Χαραυγής και όλη την πόλη της Χαλκίδας.