Παρασκεύη 19 Ιουλίου 2024
11:21:39

Χαλκίδα

Μελετητικά ώριμο το έργο Φράγματος Σέτας-Μανικίων

Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και επικαιροποιήθηκε η τεχνική μελέτη 

Με σχετική απόφαση της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εγκρίθηκαν εκ νέου οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Φράγμα Σέτας – Μανικίων: Εγκατάσταση επεξεργασίας νερού και δίκτυα στα όρια των Δήμων Κύμης – Αλιβερίου και Ερέτριας», σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συντάχθηκε και υποβλήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Εύβοιας.
Σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη ολοκλήρωση εκ μέρους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Εύβοιας της επικαιροποίησης της τεχνικής μελέτης του έργου, πλέον, ο φάκελος του έργου σε επίπεδο μελετών και εγκρίσεων, διαθέτει την απαραίτητη ωριμότητα.
Απομένει το κρίσιμο σκέλος της εξασφάλισης της χρηματοδότησης του έργου, που υπολογίζεται στα 55 εκατ. ευρώ.
Με την μελετητική και αδειοδοτική ωριμότητα του φακέλου να επιτρέπει το σπουδαίο και σύνθετο τεχνικά έργο να τεθεί στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων Περιφέρειας και Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

[ ΦΡΑΓΜΑ ΣΕΤΤΑΣ – ΜΑΝΙΚΙΩΝ
Σκοπός του έργου είναι η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του συνόλου του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου καθώς και της ΔΕ Αμαρυνθίων και περιλαμβάνει ουσιαστικά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του λιθόρριπτου φράγματος μέγιστης ωφέλιμης χωρητικότητας 2.600.000 κυβικών μέτρων.
Συγκεκριμένα, μέσα από τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών:
• Λιθόρριπτο φράγμα με κεκλιμένο αδιαπέρατο πυρήνα, ύψους 60 μέτρων
• Σήραγγα υδροληψίας
• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου ύδατος (διυλιστήρια) δυναμικότητας 38.000 κυβικών μέτρων ανά ημέρα
• Δίκτυο ύδρευσης συνολικού μήκους 227,6 χλμ. το οποίο θα υδροδοτεί 51 οικισμούς
• Συνοδά έργα δικτύου: 4 αντλιοστάσια, 47 νέες δεξαμενές ύδρευσης, διαβάσεις ρεμάτων (κάτω από τον πυθμένα ή επικρεμάμενοι αγωγοί σε υφιστάμενες γέφυρες), σώματα αγκύρωσης, φρεάτια δικλείδων, πιεζοθραυστικά φρεάτια και φρεάτια συσκευών ασφαλείας. ]