Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2023
04:58:39

Χαλκίδα

Χρηματοδότηση για αποκατάσταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΦΑΝΗ ΣΠΑΝΟΥ
Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την απόφαση ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση Υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α. Κεντρικής Εύβοιας» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα, στον Άξονα Προτεραιότητας «Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων».

Σκοπός της πράξης είναι η κατασκευή των απαιτούμενων έργων για την έντεχνη αποκατάσταση του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α. Κεντρικής Εύβοιας.
Η πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα:
- Κατασκευή περιμετρικά του ενεργού Χ.Υ.Τ.Α. έργων αντιστήριξης (π.χ. συρματοκιβώτια, τοίχος αντιστήριξης)
- Έργα διαχείρισης όμβριων υδάτων
- Παρεμβάσεις όπου απαιτηθούν στο υφιστάμενο δίκτυο διαχείρισης βιοαερίου
- Έργα τελικής κάλυψης, φύτευσης - άρδευσης
Επίσης περιλαμβάνει δυνητικά (με επιλογή του κυρίου του έργου ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας) και με το σύστημα της προαίρεσης, ειδικό τοιχίο αντιστήριξης.

Με τα έργα τελικής αποκατάστασης θα εξασφαλιστεί η δραστική μείωση και ο έλεγχος όλων των εκπεμπόμενων ρύπων από το Χ.Υ.Τ.Α. Κεντρικής Εύβοιας.

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).
Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 7.007.205,52 ευρώ και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε 3.204.612,06 ευρώ.

........................................................................................................................

Φάνης Σπανός (Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας):
«Εξασφαλίζουμε πόρους από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για να αποκατασταθεί, όπως πρέπει ο ΧΥΤΑ Κεντρικής Εύβοιας και να εκμηδενιστούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τη συνοικία της Χαραυγής και όλη την πόλη της Χαλκίδας. Παραμένουμε στο πλευρό του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης και στηρίζουμε τις αποφάσεις των Δημάρχων της Στερεάς Ελλάδας για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων.»