Σαββάτο 10 Ιουνίου 2023
07:50:27

Χαλκίδα

Το ΤΑΙΠΕΔ «πιάνει λιμάνι» στη Χαλκίδα και στην Κύμη

Στο ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) ανέθεσε το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής τις αρμοδιότητες δημόσιας «αρχής σχεδιασμού», που προβαίνει στην εκπόνηση σχεδίου ή προγράμματος, κατά την έννοια της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως ορίζεται στην παρ. ζ του άρθρ. 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ τ. Β' 1225/2006), για τα Λιμάνια της Χαλκίδας και της Κύμης.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, οι ειδικότεροι όροι συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του ΤΑΙΠΕΔ, για τις υπηρεσίες που θα παράσχει, θα καθοριστούν με σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτής και του φορέα διαχείρισης, στην περίπτωση του ΟΛΝΕ (Οργανισμός Λιμένων Ν. Εύβοιας).

Η απόφαση με υπογραφή του Υπουργού, δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) με αριθμό τεύχους 1776 Β' και ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης, στις 20 Μαρτίου 2023.

Σε μια πρώτη ανάγνωση, η ανάμιξη του ΤΑΙΠΕΔ στα Λιμάνια της Χαλκίδας και της Κύμης, τα οποία δεν ανήκουν στο χαρτοφυλάκιό του, φέρεται να αποφασίστηκε προκειμένου να λειτουργήσει υποστηρικτικά σε ζητήματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ώστε να απεμπλακεί η διαδικασία και να προχωρήσει η έγκριση των Master Plan των δύο λιμανιών.

ΣΕ ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ ΩΣ ΑΡΧΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΙΜΑΝΙΩΝ

Σημειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ είναι σε θέση, κατόπιν σχετικής Υπουργικής απόφασης, να αναλάβει τον ρόλο της Αρχής Σχεδιασμού και για λιμενικές υποδομές εκτός του χαρτοφυλακίου της και να παράσχει τη σχετική υποστήριξη και τεχνογνωσία και στους φορείς διαχείρισής τους (κάτι που συμβαίνει στην περίπτωση των Λιμανιών της Χαλκίδας και της Κύμης και του ΟΛΝΕ).
Δυνάμει του άρθρου 159 του ν. 4635/2019, όπως ισχύει, ενεργεί ως Αρχή Σχεδιασμού στα Λιμάνια, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που υποπαραχωρούνται σε επενδυτές δυνάμει του ν.4597/2019, κατά την έννοια της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με το ρόλο της να συνίσταται:
- Στη συν-διαμόρφωση της στρατηγικής ανάπτυξης των λιμενικών δραστηριοτήτων κάθε λιμένα.
- Στο συντονισμό της διαδικασίας διαβούλευσης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).
- Στην ενεργό εμπλοκή της έγκρισης του Master Plan, του προγράμματος των έργων / επενδύσεων και των περιβαλλοντικών όρων.
- Στον καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης.
- Στην προετοιμασία του εγκριτικού Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ).