Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2023
14:23:40

Χαλκίδα

Κεδίκογλου: Αυξημένη στήριξη στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους της Βόρειας Εύβοιας

Την απόφαση (καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία», ΦΕΚ 5873/Β /18-11-2022 ) για τη στήριξη ύψους 89 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους για την αντιμετώπιση της αύξησης στις τιμές των αγροεφοδίων, τονίζει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Σίμος Κεδίκογλου
Και υπογραμμίζει τις ιδιαίτερα αυξημένες ενισχύσεις για την αγορά ζωοτροφών για τους κτηνοτρόφους της Βόρειας Εύβοιας, που επετεύχθησαν υπογράμμισε έπειτα από εντατικές και επίπονες διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις δράσεις α) εκτατικής κτηνοτροφίας στους τομείς της αιγοπροβατοτροφίας και βοοτροφίας και β) εντατικής κτηνοτροφίας σε τομείς όπως η αιγοπροβατοτροφία, η βοοτροφία, η πτηνοτροφία και η χοιροτροφία, το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση τον τομέα, την κλάση των επιλέξιμων ζώων και την έδρα της εκμετάλλευσης.

1. Στον τομέα της εκτατικής κτηνοτροφίας και για κάθε κλάση αριθμού ζώων:
Α. Η ενίσχυση στην αιγοπροβατοτροφία προσδιορίζεται σε εφάπαξ ποσό στήριξης από 100 έως και 5.480 ευρώ.
Για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που η έδρα τους βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Εύβοιας και της Σκύρου, τα ποσά κάθε κλάσης προσαυξάνονται κατά 15%.
Για τους κτηνοτρόφους των οποίων η έδρα εκμετάλλευσης βρίσκεται στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας ορίζεται επαυξημένο κατ' αποκοπή ποσό ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Ενδεικτικά ανά κλάση: 1.300 ευρώ για 1-100 ζώα, 2.200 ευρώ για 101-200 ζώα, 3.00 ευρώ για 201-500 ζώα.
Β. Η ενίσχυση στη βοοτροφία προσδιορίζεται σε εφάπαξ ποσό στήριξης από 120 έως και 7.000 ευρώ.
Για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που η έδρα τους βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Εύβοιας και της Σκύρου, τα ποσά κάθε κλάσης προσαυξάνονται κατά 15%.
Για τους κτηνοτρόφους των οποίων η έδρα εκμετάλλευσης βρίσκεται στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας ορίζεται επαυξημένο κατ' αποκοπή ποσό ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Ενδεικτικά ανά κλάση: 3.100 ευρώ για 1-49 ζώα, 8.000 ευρώ για 50 ζώα και άνω..

2. Στον τομέα της εκτατικής κτηνοτροφίας και για κάθε κλάση αριθμού ζώων:
Α. Η ενίσχυση στην πτηνοτροφία προσδιορίζεται σε εφάπαξ ποσό στήριξης
- για τους αυγοπαραγωγούς, από 700 έως και 15.000 ευρώ
- για τους κρεατοπαραγωγούς, από 2.000 έως και 15.000 ευρώ
Για τις πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που η έδρα τους βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Εύβοιας και της Σκύρου, τα ποσά κάθε κλάσης προσαυξάνονται κατά 15%.
Β. Η ενίσχυση στη χοιροτροφία προσδιορίζεται σε εφάπαξ ποσό στήριξης από 1.000 έως και 15.000 ευρώ
Για τις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις που η έδρα τους βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Εύβοιας και της Σκύρου, τα ποσά κάθε κλάσης προσαυξάνονται κατά 15%.
Γ. Η ενίσχυση στη αιγοπροβατοτροφία προσδιορίζεται σε εφάπαξ ποσό στήριξης από 100 έως και 5.480 ευρώ.
Για τις αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις που η έδρα τους βρίσκεται σε νησιωτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Εύβοιας και της Σκύρου, τα ποσά κάθε κλάσης προσαυξάνονται κατά 15%.
Για τους αιγοπροβατοτρόφους των οποίων η έδρα εκμετάλλευσης βρίσκεται στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας ορίζεται επαυξημένο κατ' αποκοπή ποσό ανά εκμετάλλευση. Ενδεικτικά ανά κλάση: 1.300 ευρώ για 1-100 ζώα, 2.200 ευρώ για 101-200 ζώα, 3.00 ευρώ για 201-500 ζώα.

Σημειώνεται ότι: Οι εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα και οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 15 βοοειδή πρέπει να τεκμηριώνουν (όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ) την παραγωγική δραστηριότητά τους βάσει κύκλου εργασιών μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000 ευρώ. Το εν λόγω κριτήριο θα τηρηθεί και για τις νησιωτικές περιοχές που θα λάβουν την αυξημένη κατά 15% ενίσχυση, ενώ για τις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας το κριτήριο αυτό δεν θα ισχύσει σε καμία κλάση.