Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2023
15:17:56

Χαλκίδα

Ενίσχυση ανακύκλωσης στο Δήμο Χαλκιδέων με GReen City

Ο Δήμος Χαλκιδέων αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ανακύκλωσης και επίτευξης των Eυρωπαϊκών στόχων για ανακύκλωση του 50% των στερεών δημοτικών απορριμμάτων έως το έτος 2020, υπέβαλε και πέτυχε τη χρηματοδότηση σχεδίου με τίτλο «GReen City I - Η ενίσχυση του ρόλου της ανακύκλωσης στη διαχείριση των Δημοτικών απορριμμάτων» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Erasmus+».
To σχέδιο προβλέπει την κατάρτιση 24 ατόμων του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου Χαλκιδέων, με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, για δύο εβδομάδες συνολικά.

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί σε δύο άξονες, στη Γερμανία και στην Ισπανία και περιλαμβάνει τεχνικές επισκέψεις σε εργοστάσια ανακύκλωσης, σε εταιρείες αξιοποίησης μη-ανακυκλώσιμων απορριμμάτων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σε ερευνητικά περιβαλλοντικά κέντρα, σε εγκαταστάσεις παραγωγής βιομάζας κ.α. Επίσης, περιλαμβάνει σεμινάρια με θέμα την κινητοποίηση των πολιτών, προκειμένου να ανακυκλώνουν περισσότερο και επισκέψεις μελέτης για ανταλλαγή εμπειριών σε αντίστοιχες δημοτικές αρχές και κοινωφελείς επιχειρήσεις, σχετικά με το σύστημα περισυλλογής-διαχωρισμού-ανάκτησης των ανακυκλώσιμων υλικών. Οι εταίροι-φορείς υποδοχείς, που επιλέχθηκαν, διαθέτουν σημαντική εμπειρία σε ανάλογα προγράμματα κινητικότητας και μεταφοράς τεχνογνωσίας.
Βασικοί στόχοι του σχεδίου είναι: η απόκτηση πιστοποιημένων γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον, η τομεακή κατάρτιση σε νέες μεθόδους διαχείρισης των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης, η ενσωμάτωση των δεξιοτήτων στην εργασία, έτσι ώστε να συνδεθεί η κατάρτιση με την αγορά εργασίας, η απόκτηση τεχνογνωσίας καλών πρακτικών και η εξοικείωση με προηγμένη τεχνολογία, η υιοθέτηση, φιλικών προς το περιβάλλον, μεθόδων και η εξοικονόμηση πόρων με εστίαση στην πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση απορριμμάτων. Και εν τέλει, η ενίσχυση του ρόλου της ανακύκλωσης με την ενσωμάτωση των δεξιοτήτων του καταρτισμένου προσωπικού και με την εφαρμογή καλών πρακτικών στην εφαρμογή μιας «πράσινης» διαχείρισης απορριμμάτων, η απόκτηση εμπειριών που θα συμβάλλουν στη σταδιακή ενεργειακή αυτονόμηση της περιοχής του Δήμου Χαλκιδέων, η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση πόρων.