Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024
18:55:14

Χαλκίδα

Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων από καυστά υλικά

Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, υποχρεούνται (με την πυροσβεστική διάταξη ΥΑ17647 οικ./Φ.700.20/2022 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1301/Β/18-3-2022), να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Επιπλέον, έχουν την υποχρέωση για την άμεση απομάκρυνση των υπολειμμάτων με ίδια μέσα, καθώς και την υποχρέωση συντήρησης καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1 Μαίου έως και 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:
α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.
γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.
δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Σε περίπτωση μη τήρησης των οριζομένων, οι υπόχρεοι καλούνται από τον οικείο Δήμο, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης, στην οποία αναφέρεται κατ' ελάχιστον ο χωρικός προσδιορισμός του οικοπέδου ή άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο εντοπισμού του, να προβούν στις εργασίες καθαρισμού των χώρων.
Η κοινοποίηση της πρόσκλησης γίνεται στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του υπόχρεου ή τυχόν αντικλήτου του, επί αποδείξει. Για την ανεύρεση των στοιχείων του υπόχρεου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου, ο Δήμος δύναται να ανατρέχει ιδίως σε δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία του, καθώς και στα δεδομένα προσωπικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του Εθνικού Κτηματολογίου.

Οι κατά τόπους Δήμοι οφείλουν να διενεργούν τους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, ύστερα από καταγγελία ή και αυτεπαγγέλτως, για διαπίστωση εκπλήρωσης ή μη των οριζομένων από τους υπόχρεους.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιμο της περ. 26 της υποπαρ. β' της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 114) ήτοι, 50 λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου.
Σε κάθε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο, καταλογίζεται εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους, η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.