Κυριακή 16 Ιουνίου 2024
12:46:28

Χαλκίδα

Δημιουργείται «Πράσινο Σημείο»

Πράσινο Σημείο αποκτά ο Δήμος Χαλκιδέων.
Η πράξη «Δημιουργία Πράσινου Σημείου (Green Point) Δήμου Χαλκιδέων», με δικαιούχο το Δήμο Χαλκιδέων, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και στη Δράση «Δηµιουργία Πράσινων Σηµείων και δικτύωσή τους», με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 1.182.011,14 ευρώ, συγχρηματοδοτούμενη από το Ταμείο Συνοχής.

Η εγκριθείσα προς χρηματοδότηση πράξη αφορά στη δημιουργία οργανωμένου χώρου, κοντά στην περιοχή του Νέου Κοιμητηρίου, όπου οι πολίτες θα μπορούν να μεταφέρουν ανακυκλώσιμα υλικά, βρώσιμα έλαια και λίπη, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απόβλητα κήπων και πάρκων, ογκώδη απόβλητα, καθώς και μικρές ποσότητες αποβλήτων από επισκευές και συντηρήσεις οικιών.

Στο χώρο θα τοποθετηθεί περίφραξη και πύλη εισόδου, δίπλα στην πύλη θα τοποθετηθεί πινακίδα, στην οποία θα αναγράφονται πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, ενώ θα δημιουργηθούν και κατάλληλοι χώροι πρασίνου, που θα αναβαθμίσουν αισθητικά την περιοχή.

Βασικός σκοπός του Πράσινου Σημείου είναι η διαλογή στην πηγή και ο διαχωρισμός διαφορετικών υλικών και αποβλήτων, με στόχο: τη μείωση των αποβλήτων προς ταφή, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, τη μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων, τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας των ανακυκλώσιμων υλικών