Σαββάτο 30 Σεπτεμβρίου 2023
18:39:20

Χαλκίδα

Θέλουν να αξιοποιήσουν την απόφαση του ΣτΕ ; Μπορούν ;

Η Πολιτεία έπρεπε να είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα για την μεγάλης έκτασης ρύπανση της περιοχής της Μεσσαπίας (όπως και του Ασωπού ποταμού). Αυτό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας, κάνοντας δεκτή την προσφυγή που είχε καταθέσει από το 2011 ο τότε Δήμος Μεσσαπίων και πλέον Δήμος Διρφύων- Μεσσαπίων.

Και μπορεί στο μεσοδιάστημα των τεσσάρων ετών να ελήφθησαν ορισμένα μέτρα και να επιβλήθηκαν κάποια χρηματικά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που ρύπαιναν, ωστόσο
δεν έχουν ληφθεί από την Πολιτεία τα -σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία- αναγκαία και πρόσφορα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης της ζημιάς σε εξασθενές χρώμιο και βαρέα μέταλλα που έχει προκληθεί στο έδαφος, το υπέδαφος και στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής, από την ανεξέλεγκτη διάθεση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων διαφόρων εγκα¬ταστάσεων (της περιοχής, μεταξύ των οποίων -και με το μεγαλύτερο μερί¬διο ευθύνης- η ΛΑΡΚΟ αλλά και από μεταφορά αποβλήτων από άλλες περιοχές), όπως διαπιστώνουν και οι εκθέσεις των αρμόδιων κρατικών φορέων.

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Σημειώνεται ότι στην επίμαχη περιοχή «δραστη¬ριοποιούνται εξορυκτικές, βιομηχανικές, βιοτεχνικές, αγροτοκτηνοτροφικές και άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες ενδεχομένως να έχουν συνεισφέρει στη ζημιά, οι επιχειρήσεις δε αυτές είναι: πτηνοτροφεία, χοιροτροφεία, αδρανοποίηση ζωικών υποπροϊόντων, επεξεργασία - διάθεση υγρών αποβλήτων, συγκέντρωση κόπρου, βιομη¬χανίες ελαίων-λίπων, βιομηχανίες τροφίμων, επιμεταλλωτήρια, ιχθυογεν-νητικοί σταθμοί, ελαιοτριβεία, μονάδες συσκευασίες αγροτικών προϊόντων, λοιπές βιομηχανίες, ενεργά και ανενεργά μεταλλεία ΛΑΡΚΟ, σπαστηροτρι¬βείο - συνεργείο ΛΑΡΚΟ, μονάδα εμπλουτισμού - λιμένας φόρτωσης ΛΑΡΚΟ, σπαστηροτριβείο ΛΑΡΚΟ, απόρριψη αστικού τύπου αποβλήτων σε διάφορες θέσεις».

Ακόμη, «έχουν εντοπιστεί κατ' επανάληψη περιπτώσεις παράνομης μεταφο¬ράς αποβλήτων, επικίνδυνων και μη, από επιχειρήσεις, που έχουν την έδρα τους σε άλλες περιοχές. Συγκεκριμένα, μεταφορά υποπροϊόντων επεξεργασίας αλουμινίου από τα Οινόφυτα και την Δυτική Αττική σε εργοστάσια της Κεντρι¬κής Εύβοιας προς δευτερογενή επεξεργασία για την ανάκτηση του περιεχόμενου αλουμινίου, με αποτέλεσμα τα απόβλητά τους να απορρίπτο¬νται παράνομα σε γειτονικές αγροτοδασικές εκτάσεις».

Επίσης, «με¬γάλες χοιροτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες, που είναι εγκατε¬στη¬μένες κυρίως μεταξύ των ποταμών Λήλαντα και Μεσσάπιου, ευθύνο¬νται για τη μόλυνση των υδάτων, τόσο λόγω των στερεών και υγρών αποβλή¬των τους (λυμάτων) όσο και λόγω της χρήσης και ανεξέλεγκτης διάθεσης μεγάλων ποσοτήτων χημικών ουσιών (κοπριές, στρωμνές, λύ¬ματα, αντι¬βιοτικά, φάρμακα, νεκρά ζώα)».

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Η ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΚΑΙ Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Όπως αποδέχθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας, η προστασία στην τόσο επικίνδυνη περίπτωση ρύπανσης της Μεσσαπίας, πρέπει να είναι πλήρης και αποτελεσμα¬τική, ενώ από τους ίδιους νομοθετικούς κανόνες καθίσταται υποχρεω-τική για την Πολιτεία (από τα αρμόδια Υπουργεία) η λήψη των αναγκαίων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων, είτε γενικών είτε ατομικών.

Και το ερώτημα είναι: Τι γίνεται τώρα;
Υπάρχει συστηματικός και ουσιαστικός έλεγχος από τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες, που θεωρητικά θα πρέπει πλέον –μετά την κυβερνητική αλλαγή- να είναι ακόμη πιο ευαίσθητες α ζητήματα περιβάλλοντος και πιο ουσιαστικές στις παρεμβάσεις τους ;
Οι Περιβαλλοντικοί Σύλλογοι της περιοχής που προέβαλαν τα πρόβλημα της ρύπανσης, υπάρχουν και δρουν ακόμη ή έχουν ατονήσει;
Η Δημοτική Αρχή, που στα χρόνια της αντιπολίτευσης ήταν πολύ ζωηρή και με μερίδιο προσφοράς στην κατάδειξη και την πίεση για αντιμετώπιση του προβλήματος, συνεχίζει να το έχει ως προτεραιότητα ή έχει χαθεί στην καθημερινότητα της διοίκησης και εμπλακεί στον πειρασμό της μικροπολιτικής;
Περιμένουμε από τον Βαγγέλη Αποστόλου, τον Γιώργο Ακριώτη, τον Γιώργο Ψαθά και τον Νίκο Χασάνδρα, να δούμε –γιατί αυτό είναι το ζητούμενο- πως θα αξιοποιήσουν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ώστε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα αποκατάστασης και να ενταθούν οι έλεγχοι για τις περιπτώσεις της συνεχιζόμενης ρύπανσης.