Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021
10:00:29

Χαλκίδα

babis banner-02

Τρέχουν οι προθεσμίες για το Leader Αλιείας

  • Κατηγορία Αγορά

Νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες δίνει σε δυνητικούς επενδυτές της Εύβοιας και της Σκύρου, το Leader Αλιείας που άνοιξε, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, μέσω της χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων στις περιοχές παρέμβασης.
Επωφελούμενοι είναι κάτοικοι ή δραστηριοποιούμενοι στις εν λόγω περιοχές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπό σύσταση ή εν λειτουργία, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών που με κατοχή σχετικής άδειας ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους αλλά και μη αλιείς.
Στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων, επιλέξιμες δαπάνες είναι οι κτιριακές εγκαταστάσεις (κατασκευή/βελτίωση κτιρίων, κατασκευή έργων υποδομής, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, αγορά υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων ή/και απαραίτητων ή υποκείμενων εδαφικών εκτάσεων), η αγορά ή αναβάθμιση εξοπλισμού, η αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς πρώτων υλών και προϊόντων ή μέσων εσωτερικής μεταφοράς, η αγορά και χρήση άυλων παγίων στοιχείων, η δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης και γενικές δαπάνες.
Το ποσοστό χρηματοδότησης, που χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης καθορίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών και ανέρχεται 70% για τη Σκύρο και 50% για τη Βόρεια-Κεντρική και Νότια Εύβοια.
Οι αρχικά οριζόμενες ημερομηνίες έναρξης και λήξης για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης των δικαιούχων, έχουν ως εξής: για τη Βόρεια και Κεντρική Εύβοια, από τις 8 Σεπτεμβρίου έως και τη 1 Νοεμβρίου & για τη Νότια Εύβοια και τη Σκύρο, από 4 Αυγούστου (δηλ. έχουν ήδη ξεκινήσει) έως και τις 27 Οκτωβρίου.