Πέμπτη 23 Μαϊου 2024
06:37:39

Χαλκίδα

Ο χωροταξικός σχεδιασμός Στερεάς υποβαθμίζει τη Χαλκίδα

  • Κατηγορία Αγορά

Παρουσιάστηκε στη Χαλκίδα από την ομάδα των μελετητών, το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης - στάδιο Β1. Το σχέδιο παρουσιάζεται βελτιωμένο σε σχέση με το στάδιο Α1 αλλά εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό ως προς την τύχη που επιφυλάσσει στη Χαλκίδα
Διατηρείται η επιστημονικά στρεβλή και τεχνικά χειραγωγημένη αρχική αποδοχή περί υπεροχής της προοπτικής της Λαμίας έναντι της Χαλκίδας ώστε έωλα να υποστηριχθεί στον σχεδιασμό ότι η περιοχή της Λαμίας αναβαθμίζεται σε σχέση με τη Χαλκίδα, ενώ μέχρι τώρα αποτελούν ίδιας δυναμικής πόλους σε εθνικό επίπεδο και τα δημογραφικά στοιχεία μαρτυρούν την αυξημένη δυναμική της Χαλκίδας.
Εφόσον αυτός ο σχεδιασμός εγκριθεί, η Λαμία θα έχει ευμενέστερη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης από τη Χαλκίδα.
Ο σχεδιασμός αυτός δεν τεκμηριώνεται τεχνικά και επιστημονικά. Αποτελεί προφανώς πολιτική επιλογή του κεντρικού Υπουργείου και της Περιφερειακής Αρχής.
Καθήκον των συλλογικών φορέων και των εκπροσώπων της Εύβοιας και της Χαλκίδας είναι να τον ανατρέψουν.
Το επιθυμούν; Το μπορούν; Θα το επιχειρήσουν;