Κυριακή 16 Ιουνίου 2024
11:55:45

Χαλκίδα

9 υποτροφίες Κολλεγίου/ΙΕΚ μέσω Περιφέρειας

  • Κατηγορία Αγορά

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το Mediterranean College και το ΙΕΚ ΑΛΦΑ, προσφέρει τη δυνατότητα 8+1 υποτροφιών διδάκτρων φοίτησης, που θα χορηγηθούν με κοινωνικό-οικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια (επίδοση στο Λύκειο).

ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Πιο συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια παρέχονται συνολικά 9 Υποτροφίες, ως εξής :

MEDITERRANEAN COLLEGE
• 4 υποτροφίες διδάκτρων στα προγράμματα Bachelor για το α' έτος σπουδών
ΙΕΚ ΑΛΦΑ
• 4 ετήσιες υποτροφίες διδάκτρων και μία πλήρης υποτροφία διδάκτρων.

OΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

• Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά στο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
• Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών τους ενδιαφέρει, μεταξύ των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται από τους φορείς: ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Mediterranean College
• Από τη διαδικασία αξιολόγησης και απόδοσης υποτροφιών εξαιρούνται ήδη εγγεγραμμένοι ή/ και ενεργοί σπουδαστές στους προαναφερθέντες εκπαιδευτικούς φορείς.
• Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν σε οποιοδήποτε παράρτημα των προαναφερθέντων φορέων τους εξυπηρετεί – σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα ή Θεσσαλονίκη.
• Οι υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ αφορούν: οι τέσσερις στο 1ο έτος σπουδών και μία σε πλήρη διετή φοίτηση.
• Οι υποτροφίες στο Mediterranean College αφορούν στο 1ο έτος σπουδών και για τη συνέχιση με υποτροφία, ο/η υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και ετήσια βαθμολογία πάνω από 60%.
• Για το Mediterranean College, τo ετήσιο κόστος των fees του συνεργαζόμενου βρετανικού πανεπιστημίου/φορέα πιστοποίησης, καθώς και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης καλύπτονται αποκλειστικά από τον/την υπότροφο
• Το Mediterranean College καλύπτει το τέλος αίτησης στο πρόγραμμα.
• Για την κατοχύρωση των υποτροφιών, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής τους στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους.
• Οι προαναφερθέντες εκπαιδευτικοί φορείς διατηρούν το δικαίωμα να μην προσφέρουν κάποιο πρόγραμμα σπουδών, σε περίπτωση χαμηλής συμμετοχής. Σε αυτήν την περίπτωση, ο/η υπότροφος μπορεί να επιλέξει κάποιο άλλο - συναφούς εκπαιδευτικού αντικειμένου- πρόγραμμα.
• Μετά την ανάδειξη των υποτρόφων με Απόφαση της Περιφέρειας, η Περιφέρεια θα πρέπει να αποστείλει τη λίστα όλων των υποψηφίων για τις υποτροφίες, προκειμένου να προσφερθεί ειδική έκπτωση στα δίδακτρα σε όλους τους ενδιαφερόμενους που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποσταλούν τα εξής στοιχεία τους: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail, τίτλος σπουδών (πχ. απόφοιτος ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΤΕΙ, ΑΕΙ, κλπ).

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

1. Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από την Περιφέρεια.
2. Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και ακαδημαϊκά κριτήρια (επιδόσεις στο Λύκειο).
3. Η προκήρυξη των υποτροφιών, με όλους τους όρους/προϋποθέσεις και τη διαδικασία ανάδειξης των υποτρόφων, αλλά και η ανακοίνωση των ονομάτων των επιλεγέντων υποτρόφων, θα πρέπει υποχρεωτικά να αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο της Περιφέρειας, αλλά και να δημοσιοποιείται στα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.
4. Η δημοσιότητα του θεσμού «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 2023-2024» έχει διττό στόχο: α) την ανάδειξη του κοινωνικού έργου της Περιφέρειας και β) την ενημέρωση όλων των νέων της Περιφέρειας για τις υποτροφίες που παρέχουμε, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ώστε να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, όλοι εκ των οποίων θα τύχουν σημαντικής έκπτωσης στα δίδακτρα, στην περίπτωση που δεν επιλεγούν (η Περιφέρεια θα αποστείλει τα στοιχεία των υποτρόφων που θα επιλεγούν αλλά και τη λίστα όλων των υποψηφίων).

Η έντυπη αίτηση και πληροφορίες για τα σχετικά δικαιολογητικά των υποψηφίων χορηγούνται από το τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/σης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Χαϊνά 93, 34100-Χαλκίδα, Σταματία Σαββοπούλου, τηλ. 2221353705 & Χρυσούλα Κονιδάρη τηλ. 2221353509
Υπάρχουν επίσης αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023.
Υποβάλλεται πρωτότυπη, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Τίτλος Σπουδών (απολυτήριο Λυκείου)
2. Aντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
3. Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας.
4. Aντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου
εισοδήματος
5. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων (πολυτεκνία, μονογονεϊκή οικογένεια ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιθυμεί να καταθέσει ο κάθε ενδιαφερόμενος σχετικά με την απόδειξη της οικονομικής και της κοινωνικής του κατάστασης).

Προσοχή: Η μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα.

Οι φάκελοι των υποψηφίων μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας θα αποσταλούν στη Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Υψηλάντη 1, 35131-Λαμία, τηλ.:2231351216 & 2231351225, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση από Επιτροπή που θα συσταθεί.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα συνταχθεί κατάλογος αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και των επιλαχόντων και θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.
[Τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων προορίζονται για χρήση μόνο από την Επιτροπή επιλογής των δικαιούχων, δεν θα υποστούν
περαιτέρω επεξεργασία και θα τηρηθεί αυστηρά το απόρρητο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο φάκελος των δικαιολογητικών θα είναι στη διάθεση των αιτούντων.]

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ σχετικά με τις ειδικότητες/πρόγραμματα σπουδών:
• ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας: Πατησίων 31, 2105279500
• ΙΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά: Φίλωνος 39, 2104120313
• ΙΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας: λεωφ. Βουλιαγμένης 57, 2109640117
• ΙΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, 2310552406
• Mediterranean College Αθήνας: Πατησίων 107 & Παλλήνης 8, 2108899600
• Mediterranean College Θεσσαλονίκης: Εγνατία 2-4, 2310547708