Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023
17:16:55

Χαλκίδα

Δωρεάν ψηφιακές υπογραφές από το Επιμελητήριο

  • Κατηγορία Αγορά

Ξεκίνησε η έκδοση δωρεάν Ψηφιακών Υπογραφών από το Επιμελητήριο Εύβοιας μέσω της πλατφόρμας https://services.businessportal.gr του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου η επιχείρηση να δικαιούται έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής είναι:
• Να είναι Μέλος του Επιμελητηρίου Εύβοιας.
• Να είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.
• Η νομική της μορφή να είναι Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής μπορείτε να επικοινωνείτε με την Κωνσταντίνα Κάντα 2221086452 εσωτ. (6) ή τον Νίκο Ανάγνο 2221086452 εσωτ. (7).