Κυριακή 19 Μαϊου 2024
11:44:27

Χαλκίδα

80 8μηνίτες εργάτες καθαριότητας στο Δήμο Χαλκιδέων

  • Κατηγορία Αγορά

Στην πρόσληψη 80 εργατών καθαριότητας – συνοδών απορριμματοφόρων, με σύμβαση 8 μηνών, προχωρά ο Δήμος Χαλκιδέων. Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων λήγει τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου.

Αντίτυπα ολόκληρης της Ανακοίνωσης υπ' αρ. ΣΟΧ2/2015 μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23-01-2015» το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ.3, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής διατίθενται στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χαλκιδέων στην οδό Μεγασθένους και Ληλαντίων 34, Τ.Κ 34100, Χαλκίδα, 2ος όροφος, στο Γραφείο Υπηρεσιακών Μεταβολών της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών από την κ. Κληματσάκη Αλεξάνδρα τηλ. Επικοινωνίας:2221355129, καθώς και η ανάρτηση αυτής υπάρχει και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκιδέων, όπου εδρεύει η αρμόδια υπηρεσία.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Γραφείο Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων στην οδό Μεγασθένους και Ληλαντίων 34, Τ.Κ. 34100, Χαλκίδα, 2ος όροφος, υπεύθυνη κ. Κληματσάκη Αλεξάνδρα μέχρι και την Δευτέρα 21/12/2015.