Πέμπτη 28 Μαϊου 2020
08:08:26

24°C

Χαλκίδα

Κυρίως αίθριος

Υγρασία: 40%

Άνεμος: 17.70 km/h

babis banner-02

28.000 ευρώ το μήνα στο Δήμο Χαλκιδέων λόγω προσφύγων

Ποσό 125.100 ευρώ δίνεται στο Δήμο Χαλκιδέων από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, εντός των επόμενων 20 ημερών.
Λογίζεται ως ανταποδοτικό, αφορά αναδρομικά στο 2019 και δίνεται στο Δήμο ως δικαιούχο, φιλοξενούντα 834 διαμένοντες πρόσφυγες σε μονάδες φιλοξενίας στην επικράτειά του κατά την 20η Δεκεμβρίου 2019, με καθορισμένο το τέλος στα 150 ευρώ κατ' άτομο.

Αποτελεί μέρος των νέων ρυθμίσεων για την «καταβολή δημοτικών τελών στους Δήμους όπου λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας μεταναστών» και τη «σύσταση Ταμείου Αλληλεγγύης για τους Δήμους όπου λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων», δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελούν στο εξής τα άρθρα 195 και 196 αντιστοίχως, του νέου νόμου 4662/2020.

Βάσει των νέων ρυθμίσεων, ο Δήμος Χαλκιδέων, που πλέον φιλοξενεί (834+668+634=) 2136 πρόσφυγες και μετανάστες στη Δομή της Ριτσώνας, -αριθμό μεγαλύτερο του 1% του μόνικου πληθυσμού των 102.223 ατόμων μόνιμου πληθυσμού σύμφωνα με την απογραφή του 2011- από την αρχή του 2020 και για τη συνέχεια, θα λαμβάνει ανά μήνα [(2136Χ12,5)Χ1,05=] 28.000 ευρώ. Το ποσόν θα καταβάλλεται ανά 3μηνία (με πρώτη καταβολή το αργότερο στις 20 Απριλίου).

Παράλληλα, ο Δήμος Χαλκιδέων, θα μπορεί να αιτηθεί και να χρηματοδοτηθεί από το προς ίδρυση Ταμείο Αλληλεγγύης, έργα για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από τη λειτουργία της μονάδας φιλοξενίας ή για την πλήρη και ορθή λειτουργία των υφιστάμενων μονάδων φιλοξενίας.
Πάντως, το εν λόγω Ταμείο θα χρηματοδοτεί και έργα για τη θέση σε λειτουργία νέων μονάδων, κατόπιν Κυβερνητικής απόφασης.

................................................................................................................................................

[ Αναλυτικότερα, ισχύουν πλέον τα κάτωθι:

Από το έτος 2019, στους Δήμους, εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, οφείλονται τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και τέλος ακίνητης περιουσίας, τα οποία καταβάλλονται από το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου ως ενιαίο τέλος ανά διαμένοντα σε μονάδα προσωρινής φιλοξενίας.
Το ύψος του τέλους καθορίζεται στο ποσό των 12,5 ευρώ μηνιαίως κατ' άτομο, εφόσον διαμένει σε μονάδα προσωρινής φιλοξενίας κατά την τελευταία ημέρα του μήνα.
Το ύψος του τέλους ανά δικαιούχο Δήμο αυξάνεται
- κατά 5% όταν η αναλογία του αριθμού των διαμενόντων στις μονάδες προς το συνολικό πληθυσμό του Δήμου υπερβαίνει το 1%,
- κατά 10% όταν η αναλογία υπερβαίνει το 5% και
- κατά 20% όταν η αναλογία υπερβαίνει το 10% αντίστοιχα.
(Λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της τελευταίας γενικής απογραφής μόνιμου πληθυσμού.)
Το τέλος αποδίδεται με ΚΥΑ Οικονομικών και Μετανάστευσης & Ασύλου στους δικαιούχους Δήμους ανά 3μηνο, το αργότερο εντός 20 ημερών από τη λήξη του 3μήνου αναφοράς.
Η ΚΥΑ εκδίδεται κατόπιν Εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής & Ασύλου με την οποία διαπιστώνονται για την τελευταία ημέρα κάθε μήνα: (α) ο αριθμός των διαμενόντων ανά μονάδα και ανά Δήμο και (β) η αναλογία διαμενόντων και πληθυσμού Δήμου.
Με την ανωτέρω ΚΥΑ δύναται να τροποποιείται το ύψος του τέλους ανά διαμένοντα για το σύνολο ή για τμήμα των δικαιούχων Δήμων, καθώς και να προβλέπεται χρηματοδότηση των δικαιούχων Δήμων για κάλυψη έκτακτων αναγκών και αποζημιώσεων από τυχόν προκληθείσες ζημίες στους Δήμους ή την περιουσία τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων από τους διαμένοντες στις μονάδες φιλοξενίας. Ειδικά για τους Δήμους, η επέλευση ζημίας και το ύψος αυτής διαπιστώνεται από τις αρμόδιες προς τούτο Υπηρεσίες τους. Με όμοια ΚΥΑ δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των νέων διατάξεων.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του νέου Νόμου, συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, στον Δεσμευμένο Τομέα, λογαριασμός, με την ονομασία «Ταμείο Αλληλεγγύης», τον οποίο διαχειρίζεται η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.
Σκοπός του «Ταμείου Αλληλεγγύης» είναι η χρηματοδότηση έργων για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που επιβαρύνονται από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας και η χρηματοδότηση έργων υποδομών που είναι απαραίτητα για την πλήρη και ορθή λειτουργία των υφιστάμενων μονάδων ή για τη θέση σε λειτουργία νέων μονάδων χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των δημοτικών προϋπολογισμών και των δημοτών.
Το Ταμείο Αλληλεγγύης χρηματοδοτείται ετησίως με το ποσό των 25.000.000 ευρώ από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.
Στο «Ταμείο Αλληλεγγύης» δύνανται να μεταφέρονται στο τέλος κάθε οικονομικού έτους οι τυχόν αδιάθετες πιστώσεις, του ειδικού φορέα 1055-201-0000000 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου» και των αντίστοιχων Αναλυτικών Λογαριασμών Εξόδων του ετήσιου Προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου.
Με ΚΥΑ Οικονομικών και Μετανάστευσης & Ασύλου θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις και οι όροι χρηματοδότησης των Δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης, το σύστημα διοίκησης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά εκταμίευσης των πόρων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή του.

Να σημειωθεί ότι το αρ.197 του ίδιου νέου νόμου, ορίζει ότι για την καταβολή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και του τέλους ακίνητης περιουσίας προς τους Δήμους και για την υλοποίηση της σύστασης του λογαριασμού «Ταμείο Αλληλεγγύης», εγγράφεται εφεξής πίστωση ύψους μέχρι του ποσού των 50.000.000 ευρώ στον ειδικό φορέα 1055-201-0000000 «Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου» και σε αντίστοιχους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων του ετήσιου Προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου. Οι πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου για το έτος 2020 θα ενισχυθούν από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών. ]