Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018
11:31:40

Χαλκίδα

curves banner

babis banner-02

Υποχρεώσεις κτηνοτρόφων

Αιτήσεις έως 4 Δεκεμβρίου για άδειες
διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι ότι υπό προϋποθέσεις, δίνεται η δυνατότητα έκδοσης «Άδειας Διατήρησης» και συνέχισης της λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός ορίων κατοικημένων περιοχών ή πλησίον αυτών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4056/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της ΚΥΑ 940/81279 (ΦΕΚ 2741/Β') και της σχετικής εγκυκλίου με ΑΔΑ: ΩΞΘ54653ΠΓ-ΞΤΜ).
Βασική προϋπόθεση αποτελεί οι εν λόγω κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις να ήταν εγκατεστημένες και να λειτουργούσαν (διέθεταν ζωικό κεφάλαιο) κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4056/2012. Η ύπαρξη και η διατήρηση του ζωικού κεφαλαίου στο συγκεκριμένο γήπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται.
Η ημερομηνία για την ένταξη στη διαδικασία έκδοσης άδειας διατήρησης τέτοιων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, λήγει στις 4 Δεκεμβρίου.
Επισημαίνεται ότι για τη διευκόλυνση της έγκαιρης υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν, μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου, κατ' ελάχιστον αίτηση στην οποία θα δηλώνουν την επιθυμία ένταξής τους στη διαδικασία και εν συνεχεία, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, τα δικαιολογητικά για την έκδοση προσωρινής άδειας διατήρησης.
Η συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία δεν αφορά λοιπές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν εκτός ορίων κατοικημένων περιοχών και τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις κατά τις διατάξεις του Ν. 4056/2012.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Σε εξέλιξη η διαδικασία καταβολής του
μισθώματος βοσκήσιμων γαιών 2016 & 2017

Οι κτηνοτρόφοι των οποίων οι επιλέξιμες εκτάσεις των βοσκοτόπων τους βρίσκονται στα όρια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μίσθωσης για τα έτη 2016 και 2017, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ( www.pste.gov.gr) και στη θέση «Θέλω να μάθω το μίσθωμά μου για τις βοσκήσιμες εκτάσεις», ανοίγουν ειδική εφαρμογή (http://app.php.gov.gr/pste) όπου, βάζοντας τα έξι (6) τελευταία ψηφία του ΑΦΜ τους μπορούν να πληροφορηθούν για τα μισθώματα που πρέπει να καταβάλουν για τα έτη 2016 και 2017.
Ταυτόχρονα πληροφορούνται τον τραπεζικό λογαριασμό ανά Περιφερειακή Ενότητα της Εθνικής Τράπεζας όπου πρέπει να καταθέσουν το μίσθωμα.
Στην κατάθεση θα πρέπει να αναγράφουν ως αιτιολογία την Ταυτότητα Κατανομής / Μίσθωσης (δεκαψήφιος αριθμός) για κάθε βοσκήσιμη γαία και για κάθε έτος.
Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να πηγαίνουν στο Δήμο, στα όρια του οποίου βρίσκεται η βοσκήσιμη γαία που τους έχει κατανεμηθεί, προκειμένου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης
Για κάθε κτηνοτρόφο εκτυπώνεται έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας σε δύο αντίτυπα το οποίο επέχει θέση σύμβασης μίσθωσης
Ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος λαμβάνει γνώση προσυπογράφοντας το έντυπο και παραλαμβάνει ένα αντίγραφο
Ο Δήμος ή η αρμόδια ΔΑΟΚ, ενημερώνουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ επισυνάπτοντας στη διαδικτυακή εφαρμογή το ενυπόγραφο έντυπο κατανομής.
Το μίσθωμα που θα καταβάλλουν οι κτηνοτρόφοι προσδιορίστηκε με την ΚΥΑ με αριθμ. 410/28408/13-03-2017 (ΦΕΚ Β 880/16-3-2017).
Οι οφειλές που βεβαιώνονται από την κατανομή του έτους 2016 & 2017, πρέπει να καταβληθούν το αργότερο μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου.