Σαββάτο 21 Σεπτεμβρίου 2019
05:47:41

24°C

Χαλκίδα

Κυρίως αίθριος

Υγρασία: 40%

Άνεμος: 17.70 km/h

babis banner-02

12θέσεις 8μηνιτών στα ΕΛΤΑ

  • Κατηγορία Αγορά

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ (Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού 12 ατόµων [5 ∆Ε Εσωτερικής Εκµετάλλευσης, πλήρους απασχόλησης, 5 ∆Ε ∆ιανοµέων, πλήρους απασχόλησης και 2 ∆Ε Οδηγών, πλήρους απασχόλησης], χρονικής διάρκειας 8 µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχυδροµικού Έργου του Νοµού Εύβοιας.

Πρόκειται συγκεκριμένα για :
2 θέσεις ΔΕ Διανομέων στη Μονάδα ∆ιανοµής Χαλκίδας
2 θέσεις ΔΕ Οδηγών στη Μονάδα ∆ιανοµής Χαλκίδας
2 θέσεις ∆Ε Εσωτερικής Εκµετάλλευσης στο Κεντρικό Κατάστηµα Χαλκίδας
1 θέση ΔΕ Διανομέων στο Κατάστηµα Ερέτριας
1 θέση ΔΕ Εσωτερικής Εκµετάλλευσης στο Κατάστηµα Ερέτριας
1 θέση ΔΕ Διανομέων στο Κατάστηµα Νέας Αρτάκης
1 θέση ΔΕ Διανομέων στο Κατάστηµα Βασιλικού
1 θέση ΔΕ Εσωτερικής Εκµετάλλευσης στο Κατάστηµα Αλιβερίου
1 θέση ΔΕ Εσωτερικής Εκµετάλλευσης στο Κατάστηµα Λ. Αιδηψού

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: Α) στην υπηρεσία ΕΛΤΑ Α. Ε. – Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10 Λάρισα β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (w.asepgr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες -Έντυπα - ∆ιαδικασίες - ∆ιαγωνισµών Φορέων - Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους ΚΕΠ αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (w.kepgovr), απ' όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι - Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της προαναφερθείσας διαδροµής.
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής:
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν: α) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, σε απλό φάκελο µεγέθους Α4, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. – Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10 Λάρισα, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 17/2018, (Τηλ. επικοινωνίας: 2410-237381) β) είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον ηεξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στις διευθύνσεις των κατά τόπους Καταστημάτων.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.